Chính sách bảo mật Tizo

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TIZO

 

Cập nhật ngày 22 tháng 09 năm 2020

 

Chính Sách Bảo Mật này và (các) Phụ lục kèm theo ( sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Canal Circle thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng thông qua việc sử dụng Phần Mềm Tizo của Canal Circle. 

 

Công Ty TNHH Công nghệ Canal Circle Việt Nam (“Canal Circle” hoặc “Chúng tôi”) là một công ty công nghệ cung cấp Phần Mềm Tizo cho Người dùng (sau đây gọi chung là “Phần Mềm”). Canal Circle, theo sự cho phép của Người dùng, sử dụng Phần Mềm để tiến hành thu thập, tra cứu, đánh giá thông tin của Người dùng khi tiến hành các thủ tục kích hoạt và đăng nhập tài khoản của Ngươi dùng của Phần Mềm, đề xuất nhu cầu mua mã thẻ cào điện thoại hoặc nạp tiền cho các thuê bao di động trả trước hoặc thực hiện các tác vụ khác có sẵn trên Phần Mềm. Canal Circle với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của Phần Mềm có chức năng lưu trữ, thay đổi, tiết lộ, cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, truy xuất, sử dụng, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân.

 

Bạn hoặc Người dùng là khách hàng Phần mềm Tizo do Canal Circle phát hành để đề xuất, tạo các đề nghị mua mã thẻ cào điện thoại hoặc nạp tiền cho các thuê bao di động trả trước hoặc các tác vụ khác trên Phần mềm. 

 

Dữ Liệu Cá Nhân là bất kỳ thông tin nào mà từ đó có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định khi sử dụng Phần mềm. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của Người dùng, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe cộ và thông tin bảo hiểm.

 

 I.              Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Canal Circle thông qua Phần Mềm có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Người dùng theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Canal Circle cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân mà Canal Circle đang sở hữu.

Người dùng chủ động cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân 

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng khi được Người dùng cung cấp một cách tự nguyện cho Chúng tối. Ví dụ, Người dùng có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng cho Chúng tôi khi:

 • điền vào hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng kí bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký sử dụng các Phần Mềm;
 • tương tác với các trang web hay Phần Mềm có liên quan của Canal Circle;
 • tham gia các chương trình hoặc sự kiện do Canal Circle tổ chức (ví dụ chương trình “Thóc”);
 • điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát của Canal Circle.

Khi Người dùng sử dụng dịch vụ thông qua Phần Mềm

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Phần Mềm. Một số ví dụ như:

 • thông tin về cách Người dùng tương tác với Canal Circle;
 • thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo); và
 • thông tin về lịch sử tìm kiếm các mặt hàng mà Người dùng có nhu cầu mua sắm thông qua Phần Mềm (ví dụ như Người dùng đặt mua mã thẻ cào trả trước cho thuê bao Viettel với mệnh giá 50.000 VNĐ)

Từ các nguồn khác

Khi Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến Chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

 • từ các chương trình giới thiệu;
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • dữ liệu công khai có sẵn (ví dụ như thông tin lịch sử tín dụng của Người dùng trên hệ thống) ;
 • nguồn dữ liệu Chính Phủ;
 • khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; và

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật.

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Trường hợp Người dùng là hộ gia đình, Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên có thể được yêu cầu. Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của Người dùng gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Canal Circle. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Chúng tôi, Người dùng theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho Canal Circle. Ví dụ, bạn yêu cầu nạp tiền điện thoại cho thuê bao di động khác của vợ/chồng bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

 

II.              Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Canal Circle có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người dùng cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
 • kích hoạt bạn để truy cập và sử dụng Phần Mềm;
 • tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
 • xác minh danh tính của bạn;
 • xác nhận và theo dõi các hạng mục mua sắm của Người dùng trên Phần Mềm
 • đề xuất, nếu được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
 • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Phần Mềm, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Phần Mềm và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Phần Mềm;
 • xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều nay bao gồm:

 • xác định nhu cầu mua sắm tiêu dùng chính đáng của Người dùng phù hợp với Dịch vụ của Phần mềm;
 • xác minh danh tính của Người dùng khi Người dùng đăng nhập vào Phần Mềm;
 • sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
 • giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của Chúng tôi;
 • phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
 • thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

Tiếp Thị và Quảng Bá

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho Canal Circle và các nhà tài trợ đối tác Canal Circle, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, Chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
 • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

 

 III.         Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này có thể bao gồm:

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Canal Circle

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:

 • bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
 • kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
 • đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
 • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Canal Circle hoặc thay mặt Canal Circle;

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.

 

  IV.         Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản Phần Mềm. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Canal Circle không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo chính sách bảo mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

 

  V.           Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

 

  VI.         Sửa đổi và cập nhật   

Canal Circle có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Phần Mềm. Bằng cách tiếp tục sử dụng Phần Mềm, Website hoặc Dịch Vụ, đề nghị mua sản phẩm từ Canal Circle hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Canal Circle sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CANAL CIRCLE VIỆT NAM

Email: support@canalcircle.com